Gebruiksvoorwaarden


GEBRUIKSVOORWAARDEN FREWON.EU


 


Inhoudsopgave


Artikel 1: Definities en begrippen


Artikel 2: Toepasselijkheid


Artikel 3: Privacybeleid


Artikel 4: Gebruik van faciliteiten


Artikel 5: Betaalde diensten


Artikel 6: Aanmelden en inloggen


Artikel 7: Aansprakelijkheid


Artikel 8: Overmacht


Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten


Artikel 10: Toepasselijk recht


 


1. Definities en begrippen


 


Advertentie(s)


Een door een Gebruiker geplaatste advertentie inclusief alle daaraan verbonden afbeeldingen en informatie.


 


Bezoeker(s)


Zie 'Gebruiker'


 


Content (…) dat Gebruiker levert aan Frewon.eu door het te uploaden in het gebruikersaccount.


 


Frewon.eu


Frewon.eu is een Stichting onder Nederlands recht, statutair gevestigd te (Stad), kantoorhoudende aan de (adres), (postcode), Nederland, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer (nummer) (hierna aangeduid als ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’).


 


Gebruiker(s)


Iedere bezoeker van de website Frewon.eu, die een overeenkomst heeft gesloten ten aanzien van het gebruik van de website Frewon.eu, bijvoorbeeld door het bezoeken van de website of door middel van het aanmaken van een account. Ook indien gebruik wordt gemaakt van de app Frewon.eu, te downloaden via Google Play of Apple Store.


 


Gebruiksvoorwaarden


Deze Gebruiksvoorwaarden van Frewon.eu ten behoeve van het gebruik van de website Frewon.eu op welke manier dan ook of het gebruik van de app van Frewon.eu


 


Gebruikersaccount


Het portaal waarmee gebruiker content kan uploaden, profielgegevens kan inzien (…), kan raadplegen.


 


Inloggegevens


De combinatie van het door een Gebruiker verstrekte e-mailadres en daaraan verbonden wachtwoord, waarmee onder andere toegang kan worden verkregen tot het account op de website of in de app van Frewon.eu.


 


Profiel


De pagina van een Gebruiker welke is samengesteld uit onder andere haar profiel-, bedrijfs- en persoonsgegevens en/of advertenties.


 


Profielpaginabeheer


De besloten webomgeving van waaruit een Gebruiker dienst profiel-, en persoonsgegevens en/of content kan beheren.


 


Website


De website ‘Frewon.eu’ zoals te benaderen is via de volledige url: http://www.frewon.eu/, inclusief alle daaraan verbonden subdomeinen.


 


2. Toepasselijkheid


Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op Gebruikers van Frewon.eu en eventueel de via Google Play/Apple Store te verkrijgen applicatie.


Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de Website Frewon.eu wordt ingestemd met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden.


Afwijken van deze Gebruiksvoorwaarden is niet mogelijk, tenzij schriftelijk met Veilingnotaris B.V. overeengekomen.


Veilingnotaris B.V. heeft het recht om deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Vanaf het moment dat de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden op de website zijn gepubliceerd zijn die gewijzigde Gebruiksvoorwaarden van kracht.


 


3. Privacybeleid


Frewon.eu eerbiedigt de privacy van de Gebruikers van de Website en behandelt de persoonlijke gegevens die de Gebruiker van de website rechtstreeks of via e-mail aan support@frewon.eu verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de WBP). Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar het privacybeleid van Frewon.eu Door gebruik te maken van deze website van Frewon.eu aanvaardt de Gebruiker de toepasselijkheid en inhoud van dit privacybeleid.


 


4. Gebruik van diensten


Dit artikel beschrijft de diensten die Frewon.eu via haar Website Frewon.eu aan haar Gebruikers, al dan niet tegen een vergoeding, ter beschikking stelt.


 


Dit betreft, maar is niet beperkt tot:


- Het door iedere Gebruiker vanuit het Profielpaginabeheer laten beheren van haar Profiel met daaraan verbonden profiel-, bedrijfs- en persoonsgegevens en/of content.


- Het door iedere Gebruiker laten zoeken naar content en het raadplegen van daaraan verbonden aanvullende informatie.


- Het bij elkaar brengen van gebruikers door het plaatsen en bekijken van content en de mogelijkheid om met andere gebruikers te chatten.


 


De volgende vormen van gebruik zijn uitdrukkelijk niet toegestaan:


- Het (al dan niet geautomatiseerd pogen tot het) scrapen, spideren, hacken, sql-injecten, cross-site scripten, reverse engineeren, etc. van de database van Frewon.eu en/of de website Frewon.eu in het algemeen.


- Het maken van inbreuk op rechten van Frewon.eu of van derden, waaronder ook Intellectuele Eigendomsrechten.


- Het handelen in strijd met het privacybeleid van Frewon.eu.


- Het handelen in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden.


- Het handelen in strijd met iedere geldende wet- en/of regelgeving.


 


Bovenstaande opsomming van eigenlijk en oneigenlijk gebruik van Frewon.eu is niet uitputtend. Het is en blijft ter uitsluitende beoordeling van Frewon.eu of bepaalde vormen van gebruik wel of niet zijn toegestaan.


 


Naar het oordeel van Frewon.eu content in strijd met geldende wet- en regelgeving, Profielen, berichten of informatie kunnen te allen tijde - zonder voorafgaande berichtgeving of opgave van redenen - onmiddellijk worden gewijzigd of verwijderd en kunnen aanleiding geven voor blokkering van de toegang tot (delen van) de Website van degene die dit/deze advertentie(s), Profiel(en), bericht(en) of informatie heeft geplaatst.


 


Onrechtmatig gebruik van de Website kan worden gemeld bij Frewon.eu.


Frewon.eu behoudt zich daarbij het recht voor om geen gevolg te geven aan een dergelijke melding.


Aan het inwilligen van een verzoek aan Frewon.eu om bepaalde gegevens te verwijderen vanwege het onrechtmatige karakter daarvan kan Frewon.eu de voorwaarde verbinden dat een onherroepelijke uitspraak van een rechter wordt overgelegd waaruit die onrechtmatigheid onmiskenbaar blijkt.


 


5. Betaalde diensten


Een deel van de aangeboden diensten op Frewon.eu kan tegen betaling worden aangeboden. Hiervoor gelden onderstaande aanvullende Gebruiksvoorwaarden.


- Alle genoemde tarieven op Frewon.eu zijn in euro's en exclusief BTW.


- Alle betaalde diensten worden bij aanvang van gebruik per IDEAL voldaan


- Frewon.eu behoudt zich het recht voor de tarieven van haar (betaalde) diensten te wijzigen of te herzien. Dergelijke wijzigingen of herzieningen zullen minstens 30 (dertig) dagen van tevoren op de Website worden vermeld.


- Frewon.eu behoudt zich te allen tijde het recht voor om – in geval van strijdigheid met geldende wet- en regelgeving berichtgeving of opgave van redenen - de levering van haar diensten en producten onmiddellijk te staken, op te schorten, te beperken, te beëindigen en/of door de Gebruiker geplaatste gegevens onherroepelijk te verbergen en/of te verwijderen


- Frewon.eu kan in geen van voornoemde gevallen aansprakelijk of schadeplichtig worden gesteld.


 


6. Aanmelden en inloggen


Een deel van de aangeboden (betaalde) diensten op Frewon.eu vereist een aanmelding op de Website.


 


Het aanmelden als Gebruiker geschiedt door middel van het aanmeldformulier en/of het opgeven van de gewenste inloggegevens (een e-mailadres en een bijbehorend wachtwoord) en een expliciet akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Iedere Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met haar inloggegevens en de activiteiten die via haar persoonlijke inloggegevens worden verricht.


Frewon.eu is gerechtigd om schade die voortvloeit of kan voortvloeien uit ongeautoriseerd gebruik van de inloggegevens aan de Gebruiker in rekening te brengen.


Inloggegevens van Gebruikers zijn persoonsgebonden en mogen slechts door die persoon of binnen de eigen organisatie worden gebruikt. Meerdere inloggegevens per persoon zijn dus ook niet toegestaan.


Het is een Gebruiker niet toegestaan zichzelf met andere gegevens aan te melden dan die van haarzelf of van de organisatie die zij representeert. Iedere Gebruiker verzekert Frewon.eu ervan alle informatie naar waarheid in te vullen.


Iedere Gebruiker is zélf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door haar verstrekte gegevens.


Iedere Gebruiker stemt ermee in dat door haar verstrekte gegevens, waaronder maar niet beperkt tot de profiel-, bedrijfs- en persoonsgegevens en/of advertenties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Veilingnotaris B.V. mogen worden gebruikt voor onder meer het leveren van de onder artikel 4 en artikel 5 van deze Gebruiksvoorwaarden genoemde diensten. Dit betreft onder meer maar niet uitsluitend opname in de database en alle vormen van publicatie op de Website, alsook voor publicatie op websites van derden bijvoorbeeld door middel van feeds. Zulks te allen tijde met inachtneming van ons privacybeleid.


Iedere Gebruiker die in de veronderstelling verkeert dat haar inloggegevens bekend zijn bij, of gebruikt worden door onbevoegde derden, zal onmiddellijk actie ondernemen door haar wachtwoord zélf (of door middel van melding aan Frewon.eu) te (laten) wijzigen.


Frewon.eu behoudt zich het recht voor om te allen tijde - zonder voorafgaand bericht of opgave van redenen - de inloggegevens van haar Gebruikers te wijzigen.


 


7. Aansprakelijkheid


De informatie op deze website wordt door Frewon.eu met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen.


 


Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de Website aangeboden informatie.


 


Frewon.eu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de Website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de Website verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van (delen van) de Website.


 


De door de Gebruiker geplaatste profiel-, bedrijfs- en persoonsgegevens en/of content of de geplaatste andere informatie valt/vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.


 


Deze Website van Frewon.eu bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Frewon.eu worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Frewon.eu. Frewon.eu geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.


 


Frewon.eu streeft ernaar om content bij elkaar te brengen, maar is uitdrukkelijk géén partij bij (de totstandkoming van) een eventuele overeenkomst tussen Gebruikers onderling.


 


Frewon.eu biedt op geen enkele wijze garanties ten aanzien van het daadwerkelijk tot stand komen van een (of meerdere) overeenkomst(en) tussen Gebruikers.


 


Frewon.eu garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.


 


 


8. Overmacht


Frewon.eu is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen (overmacht).


Er is sprake van overmacht zodra - buiten de wil van Frewon.eu om - omstandigheden ontstaan waardoor de levering van diensten door Veilingnotaris B.V. aan haar Gebruikers geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer - maar niet uitsluitend - van rechtswege of overheidswege opgelegde verplichtingen, (stroom)storingen in systemen die deel uitmaken van het internet en/of de hosting-infrastructuur of downtime als gevolg van hacking, DDOS-aanvallen of andere vormen van moedwillige hinder voor Frewon.eu door derden.


Indien de periode waarin door overmacht nakoming van haar verplichtingen door Frewon.eu niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan veertien dagen, is de Gebruiker niet gehouden de prijs voor de eventueel betaalde diensten te betalen voor de periode waarin deze niet door Frewon.eu aan haar is geleverd.


 


9. Intellectuele eigendomsrechten


Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze Website berusten bij Frewon.eu en/of haar Gebruikers.


De informatie op de Website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden hergebruiken en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze Website voor niet persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Frewon.eu.


Het is evenmin toegestaan (delen van) de inhoud van de database van Frewon.eu herhaald en/of systematisch handmatig of met geautomatiseerde scripts op te vragen en/of te hergebruiken.


 


10. Toepasselijk recht


Op het gebruik van deze website en de inhoud daarvan en op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Frewon.eu haar vestigingsplaats heeft